3.20kWp บ้านพักอาศัย (หมู่บ้านพงษ์เพชรพาร์ค จ.ระยอง)

3.20kWp บ้านพักอาศัย (หมู่บ้านพงษ์เพชรพาร์ค จ.ระยอง)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ DAH 320W จำนวน 10 แผง โดยเลือกใช้ INVT 3kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2562

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์