9.52 kWp บ้านพักอาศัย (เมืองระยอง จ.ระยอง)

9.52 kWp บ้านพักอาศัย (เมืองระยอง จ.ระยอง)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ DAH ขนาด 340W จำนวน 28 แผง และเลือกใช้ Huawei 10KW 3PH จำนวน 1 เครื่อง พร้อมเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2562

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์