9.60kWp บ้านพักอาศัย (ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง)

9.60kWp บ้านพักอาศัย (ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ DAH 320W จำนวน 30 แผง และเลือกใช้ INVT 5kW 3Phase จำนวน 2 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2562

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์