4.76kWp บ้านพักอาศัย (เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ)

4.76kWp บ้านพักอาศัย (เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ DAH 340W จำนวน 14 แผง และเลือกใช้ INVT 5kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2562

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์