2.56kWp บ้านพักอาศัย (หมู่บ้าน The Cottage จ.ระยอง)

2.56kWp บ้านพักอาศัย (หมู่บ้าน The Cottage จ.ระยอง)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ DAH 320W จำนวน 8 แผง และเลือกใช้ INVT 3kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2563

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์