3.20kWp บ้านพักอาศัย (ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง)

3.20kWp บ้านพักอาศัย (ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ DAH 320W จำนวน 10 แผง และเลือกใช้ INVT 5kW จำนวน 1 เครื่อง โดยในอนาคตสามารถเพิ่มจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อตอบสนองต่อการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้นได้

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์