5.12kWp บริษัท นภัส ซัพพลาย จำกัด (ถนนวัดโสภณ ต.มาบตาพุด จ.ระยอง)

5.12kWp บริษัท นภัส ซัพพลาย จำกัด (ถนนวัดโสภณ ต.มาบตาพุด จ.ระยอง)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ DAH 320W จำนวน 16 แผง และเลือกใช้ INVT 5kW 3 Phase จำนวน 1 เครื่อง

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์