152.32kWp หจก. บุรีรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค (อ.เมือง จ.บุรีรัมย์)

152.32kWp หจก. บุรีรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค (อ.เมือง จ.บุรีรัมย์)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Schutten 340W จำนวน 448 แผง และเลือกใช้ Solar Edge SE82.8K จำนวน 1 เครื่อง และ SE27.6K จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P730 จำนวน 224 ตัว

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์