5.67kWp บ้านพักอาศัย (หมู่บ้านนันทวัน จ.กรุงเทพฯ)

5.67kWp บ้านพักอาศัย (หมู่บ้านนันทวัน จ.กรุงเทพฯ)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ Seraphim TIER1 ขนาด 405W จำนวน 14 แผง และเลือกใช้ INVT 10kW 3Phase จำนวน 1 เครื่อง โดยในอนาคตสามารถเพิ่มจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อตอบสนองต่อการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้นได้ พร้อมดำเนินการขออนุญาติขนานไฟกับการไฟฟ้านครหลวง

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์