5.52kWp บ้านพักอาศัย (เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี)

5.52kWp บ้านพักอาศัย (เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ JINKO Tier1 ขนาด 460W จำนวน 12 แผง และเลือกใช้ INVT 5kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2564

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์