40.42 kWp บจก. ย.รุ่งโรจน์กลการ (2001) (เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ)

40.42 kWp บจก. ย.รุ่งโรจน์กลการ (2001) (เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 470W จำนวน 86 แผง และเลือกใช้ Solar Edge SE33.3K จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P950 จำนวน 43 ตัว พร้อมดำเนินการขออนุญาตกับการไฟฟ้า

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์