6.54 kWp บ้านพักอาศัย (บ้านฉาง จ.ระยอง)

6.54 kWp บ้านพักอาศัย (บ้านฉาง จ.ระยอง)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 12 แผง และเลือกใช้ Solar Edge 5KW จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P601 จำนวน 12 ตัว พร้อมดำเนินการขออนุญาตกับการไฟฟ้า

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์