4.905kWp บ้านพักอาศัย (บ้านฉาง จ.ปทุมธานี)

4.905kWp บ้านพักอาศัย (บ้านฉาง จ.ปทุมธานี)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ Jinko Tier1 ขนาด 545W จำนวน 9 แผง และเลือกใช้ Solar Edge 5kW ขนาด 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P601 จำนวน 9 ตัว และดำเนินการขออนุญาตขายไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์