4.905kWp บ้านพักอาศัย (ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ จ.กรุงเทพฯ)

4.905kWp บ้านพักอาศัย (ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ จ.กรุงเทพฯ)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 9 แผง และเลือกใช้ Huawei 5KW 1Ph จำนวน 1 เครื่อง พร้อมดำเนินการขออนุญาตขนานไฟกับการไฟฟ้านครหลวง

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์