9.81 kWp บ้านพักอาศัย (อ.เมือง จ.ชลบุรี)

9.81 kWp บ้านพักอาศัย (อ.เมือง จ.ชลบุรี)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 18 แผง และเลือกใช้ Huawei 10KW จำนวน 1 เครื่อง พร้อมดำเนินการขออนุญาตขนานไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์