13.08 kWp บจก. อาร์ เอ็ม ซี แมชชีน แอนด์ เซอร์วิส (น้ำคอก จ.ระยอง)

13.08 kWp บจก. อาร์ เอ็ม ซี แมชชีน แอนด์ เซอร์วิส (น้ำคอก จ.ระยอง)

ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ Jinko TIER1 ขนาด 545W จำนวน 112 แผง และเลือกใช้ Huawei 60KW 3Ph จำนวน 1 เครื่อง พร้อมดำเนินการขออนุญาตขนานไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์