ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

126 รายการ
ติดตั้งระบบ Off-grid โดยใช้แผงโซลาร์ ET Mono 340W จำนวน 8 แผง สำหรับระบบน้ำพุพลังงานแสงอาทิตย์ และติดตั้งกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 ชุด บริเวณอาคาร Administration
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ DAH 340W จำนวน 14 แผง และเลือกใช้ INVT 5kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2563
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ DAH 340W จำนวน 14 แผง และเลือกใช้ Solar Edge 5kW จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P370 จำนวน 14 ตัว และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2562
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ DAH 340W จำนวน 14 แผง และเลือกใช้ Solar Edge 5kW จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P370 จำนวน 14 ตัว และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2563
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ DAH 340W จำนวน 16 แผง และเลือกใช้ Solar Edge 5kW จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P370 จำนวน 16 ตัว
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ Seraphim Tier1 ขนาด 405W จำนวน 24 แผง และเลือกใช้ Solar Edge 10kW 3 Phase จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P505 จำนวน 24 ตัว
Preventative Maintenance (PM) ระบบ On-grid เข้าร่วมโครงการขายไฟ ปี 2558 ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ Suntech 250W จำนวน 40 แผง และใช้ Growatt 10kW 3 Phase จำนวน 1 เครื่อง ทำการล้างแผงโซลาร์เซลล์ และตรวจเช็คระบบไฟฟ้า
Preventative Maintenance (PM) ระบบ On-grid เข้าร่วมโครงการขายไฟ ปี 2558 ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ Suntech 250W จำนวน 120 แผง และใช้ Growatt 10kW 3 Phase จำนวน 3 เครื่อง ทำการล้างแผงโซลาร์เซลล์, เปลี่ยนอุปกรณ์จับยึดให้ได้มาตรฐาน, และตรวจเช็คระบบไฟฟ้า

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์