ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

44 รายการ
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ DAH 340W จำนวน 9 แผง และเลือกใช้ INVT 3kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2562
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ DAH 340W จำนวน 9 แผง และเลือกใช้ INVT 3kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2562
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ DAH 340W จำนวน 14 แผง และเลือกใช้ INVT 5kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2563
ติดตั้งระบบ Off-grid โดยใช้แผงโซลาร์ ET Mono 340W จำนวน 8 แผง สำหรับระบบน้ำพุพลังงานแสงอาทิตย์ และติดตั้งกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 ชุด บริเวณอาคาร Administration
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ DAH 340W จำนวน 14 แผง และเลือกใช้ INVT 5kW จำนวน 1 เครื่อง และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2563
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ DAH 340W จำนวน 14 แผง และเลือกใช้ Solar Edge 5kW จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P370 จำนวน 14 ตัว และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2562
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ DAH 340W จำนวน 14 แผง และเลือกใช้ Solar Edge 5kW จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P370 จำนวน 14 ตัว และเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ปี 2563
ติดตั้งระบบ On-grid โดยใช้แผงโซลาร์ DAH 340W จำนวน 16 แผง และเลือกใช้ Solar Edge 5kW จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ Power Optimizer P370 จำนวน 16 ตัว

OUR PARTNERS

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์